תנאי שימוש

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר "דייטבוק" שכתובת ה- url שלו: https://www.datebook.co.il  (להלן: "האתר" ו/או "דייטבוק"), ובין:

כל אדם, גוף או מוסד שנכנס לאתר ו/או לכל דף שלו ו/או השתמש בלפחות אחד השירותים המוצעים בו (להלן: "המשתמש").

מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין דייטבוק.
בעצם כניסתך ושימושך באתר, הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן:

(כל האמור בהסכם זה מובא בלשון שכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד)

1. שירותי דייטבוק

האתר מספק שירותי היכרויות ושידוכים בין המשתמשים הרשומים לאתר.
תפקידו של האתר הוא להכיר ולשדך בין המשתמשים באתר בלבד. האתר אינו אחרי בכל צורה שהיא על טיב, איכות, התנהגות, גיעה, נזק מכל סוג וצורה שהוא, ישיר או תוצאתי אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהיכרות עם משתמשים אחרים באתר.

למען הסר ספק יובהר כי האתר משמש פלטפורמה למטרת היכרויות, ואין ביכולתו להיות אחראי על התנהגותם ופעולותיהם של המשתמשים בין אם באתר ובין אם לאחר ההיכרות ביניהם. דייטבוק לא יהיה אחראי בשום תרחיש ובשום סיטואציה לכל תביעה, דרישה, טענה שתהיה לך. הינך מסיר בזאת מדייטבוק כל אחריות על השימוש שלך באתר. בכל עניין, דרישה, תביעה או טענה, המשתמש יפנה ישירות למשתמש אותו הכיר באתר.

2. התחייבויות המשתמש

1. הינך מצהיר בזאת כי מלאו לך 18 שנים לפחות והינך אזרח מדינת ישראל.

2. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לשימושך הפרטי בלבד/

3. יש לך כתובת דוא"ל פעילה.

4. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:

    א. המידע שהוא מספק לדייטבוק בעת רישומו לאתר הוא נכון, אמיתי, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את דייטבוק ו/או משתמשים אחרים באתר ו/או מכל כוונה זדונית ו/או פלילית אחרת כלשהי.

ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, אמיתיים, מדויקים ומלאים כנדרש בדפים ובטפסים המופיעים בכל רחבי האתר לרבות העלאת תמונות.

 ג. המשתמש מבין כי המידע שהוא מוסר באתר ניתן מרצונו החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המפורט באתר וכמפורט בהסכם זה.

ד.  הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , "סוסים טרויאנים ", "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע  בצורה כלשהי באתר ו/או במשתמשיו, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל.

 ה. הינך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של האתר או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או משפטית.

 דייטבוק יחקור מקרים בהם כרוכות הפרות אלו וכן ינקוט צעדים משפטיים/פליליים כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה שכזאת.

 ו. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" (ספאם), הודעות שמטרידות את המשתמשים, מסרים שיווקיים, דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר פרסומי ו/או מסחרי מכל סוג שהוא.

ז. הינך מתחייב שלא להעלות או לשלוח באתר תמונות שאינך מופיע בהן באופן בלעדי, תמונות שמופיע בהן כל אדם אחר שלא קיבל את הסכמתך לכך,  תמונות פוגעניות, בעלות זכויות יוצרים, גנובות, פדופיליות, קטינים מתחת לגיל 18 ו/או לא חוקיות במדינת ישראל.

3. אחריות דייטבוק

 1. דייטבוק לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין תוצאתי שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש או אי שימוש באתר ו/או לשירותים הניתנים בו - לביטולם, הגבלתם או להפסקתם באופן זמני או תמידי.     למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה בין היתר בגופים וספקים שלישיים ודייטבוק אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או מחדל שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

 2. דייטבוק אינו אחראי לתקלות הקשורות במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד קצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.

 3. דייטבוק אינו אחראי לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר ע"י משתמשים ו/או גולשים באתר. האחריות במקרים אלו תחול באופן ישיר ובלעדי על המשתמש אשר העלה לאתר את התוכן האמור.

 4. בשום נסיבות לא תחול על דייטבוק אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל צורה שהיא בשימוש     בשירותי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע לדייטבוק או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 5. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) - לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג' אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה לדייטבוק בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, אי שביעות רצון או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.

 6. דייטבוק שומר לעצמו את הזכות להשהות כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מהסעיפים במסמך זה, ללא כל התרעה מוקדמת.     מובהר בזאת כי דייטבוק לא יישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו בגין חסימה/השהייה/מחיקת חשבונו באתר.

4. פרטיות המשתמש

  1. דייטבוק מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג' כלשהו את כתובת הדוא"ל שלך או כל מידע חסוי אחר ששמור אצלו למטרות מסחריות כלשהן.

 2. הינך מאשר בזאת לדייטבוק לחשוף את הפרטים של כרטיסך האישי באתר, לרבות תמונות וקבצים שהעלית לאתר מרצונך החופשי, לכל המשתמשים והגולשים באתר, וכן לעובדים והמנהלים של האתר, על מנת שאלו יוכלו לבצע ביקורת ופיקוח על התכנים.

 3. דייטבוק מתחייב להגן ולשמור על פרטיך האישיים והמזהים כמיטב יכולתו ובמיטב הכלים שזמינים לו. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקינג) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע רגיש הנמצא בו. דייטבוק אינו מתחייב לפצות אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של דייטבוק ו/או כל        תרחיש שהוא שיביא לחשיפת פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע"י צד ג' כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או  לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך דייטבוק אינו מתחייב שהם חסינים לגמרי מפני פריצות ושימוש לא מורשה, וכי הוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.

4. דייטבוק אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי שלך במאגר הנתונים שלו. הפרטים נשמרים באמצעות טוקן (TOKEN) שהיא השיטה המומלצת, מאושרת  ומוסמכת על ידי תקנות והנחיות האבטחה של חברות האשראי בישראל ובעולם.

 5. כל התשלומים באתר מבוצעים באמצעות דף תשלום מאובטח  (רי-דיירקט) של ספק סליקה מורשה בתקן PCI-DSS רמה 1.

 6. דייטבוק שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכרטיסך באתר לצרכי פרסום ושיווק. דייטבוק לא ישתמש בתמונות שהוגדרו על ידך כפרטיות ושאינן חשופות לגולשים באופן חופשי וכן לא יחשוף פרטים אישיים אודותיך שאינם גלויים באופן חופשי לשאר הגולשים באתר.

 7. דייטבוק שומר לעצמו את הזכות לפקח ולבצע בקרה מפעם לפעם אחר המידע שהינך מזין בחשבונך לרבות תמונות וקבצים שהינך מעלה לחשבונך וכן התכתבויות עם משתמשים אחרים, על מנת לוודא כי לא מתבצעת הפרה של תנאי השימוש באתר. במקרים בהם תתגלה הפרה של תנאי השימוש באתר, דייטבוק יהיה רשאי למחוק או להסיר תכנים ו/או קבצים מחשבונך ו/או להשהות את חשבונך לאלתר.

5. ביטול תשלומים

1. היות ששירותי האתר מסופקים למשתמש באופן מיידי, אין הלקוח רשאי לבטל עסקה ו/או לקבל זיכוי מלא/חלקי בגין כל תשלום שביצע, מכיוון שהשירות  אותו הוא רכש כבר סופק לו. המשתמש רשאי לקבל החזר כספי בתנאים ובתרחישים הבאים בלבד:
א. המשתמש ביצע תשלום, אך לא קיבל את השירות/מוצר שרכש עקב תקלה ו/או שגיאה שמקורה באתר
ב. המשתמש לא עשה שימוש בשירות שנרכש, משמע לא שלח הודעות למשתמשים אחרים באתר.

 2. כל ביטול עסקה כפוף לשיקול דעתו והחלטתו הבלעדית של דייטבוק. בתרחיש שבו דייטבוק ייאשר את בקשתך לביטול עסקה, דייטבוק מתחייב לבטל את  העסקה תוך 10 יום מיום קבלת הבקשה ויזכה אותך באמצעות אמצעי התשלום עימו ביצעת את התשלום. בתרחיש שבו הבקשה לביטול אינה עומדת בכללים ובתנאים כמפורט בהסכם זה, דייטבוק רשאי לדחות את בקשתו של המשתמש.

 3. דייטבוק יהיה רשאי לגבות דמי ביטול ע"ס 5% או 100 ש''ח (הזול מביניהם) מסכום העסקה המקורי בגין כל ביטול עסקה, למעט במקרים של ביטולים אשר מקורם בתקלה טכנית באתר שבהם לא ייגבו דמי ביטול כלל.  

6. כללי

1. ההרשמה לאתר דייטבוק היא חינם. השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש באתר.

 2. הינך מאשר בזאת לדייטבוק לחייב את הכרטיס האשראי שלך ו/או כל אמצעי גבייה אחר שיוצע באתר, בגין השירות/מוצר המופיע בו, וזאת בהתאם לפרטים ולתנאים המפורסמים באתר ובדף הרכישה בפרט.

 3. באפשרותך לסגור את חשבונך באתר בכל עת וללא תנאי או תשלום כלשהו.

 4. מובהר בזאת כי במקרה של סגירת חשבון, דייטבוק אינו מתחייב לשמור את הנתונים של חשבונך לרבות אנשי קשר או התכתבויות עם משתמשים אחרים ו/או לספק לך כל מידע ו/או  גישה לנתונים אלו בעתיד.

 5. אם רכשת שירות/מנוי באתר, לא ניתן להעבירו לחבר או למשתמש אחר. המנוי הינו פרטי ובלתי ניתן להעברה מחשבון לחשבון או ממשתמש למשתמש.

 6. הנך מאשר בזאת לדייטבוק לשלוח לך כל סוג של דואר אלקטרוני לרבות עדכונים על שירותי האתר, התרעות, הצעות וכדומה. שייטבוק ייספק לך את האפשרות להפסיק קבלת הודעות אלו בהגדרות חשבונך באתר.

 7. עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע ושירותים של אתרים או צדדי ג' אחרים. דייטבוק אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם,בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזאת כי הצבת קישוריות באתר על ידי דייטבוק לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של דייטבוק,לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי דייטבוק אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.

8. דייטבוק אינו אחראי לאמיתותם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים באתר ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. דייטבוק לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או ע"י משתמשים אחרים, למידע העולה מקישוריות      המפנות משתמשים לאתרים אחרים.

 9 .לא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה או דרישה כלפי דייטבוק בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד דייטבוק ו/או כנגד מי מטעמו.

 10. דייטבוק יהיה רשאי למנוע מכל אדם, גוף או מוסד להשתמש בשירותי האתר לפי שיקול דעתו וללא מתן הסבר או התרעה על כך.

7. קניין רוחני

1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות ויישומים, עיצובים גרפיים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול  בו - הינם רכוש דייטבוק בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.

2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל,להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב מדייטבוק.

8. הפרת ההסכם

1. דייטבוק שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת למשתמש, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד.

2. הינך מתחייב לשפות את דייטבוק, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הסכם זה. בנוסף, תשפה את דייטבוק, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.

3. השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל.    כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל.